Kochani, piszemy do Was z informacjami, na które wszyscy czekaliście. Ostatnie półtora tygodnia działalności naszej fundacji to dziesiątki spotkań, analiz, ustaleń. Wszystko po to, aby ustalić jakie mamy możliwości działania, by sprostać Waszym oczekiwaniom. W tym czasie w sieci pojawiło się wiele spekulacji, a większość postawionych hipotez nie pokrywała się z rzeczywistością. Zdecydowaliśmy się przedstawić dokładnie naszą sytuację.

Fatalne warunki pogodowe sprawiły, iż pomimo posiadania wszystkich niezbędnych zezwoleń związanych z legalnym przeprowadzeniem imprezy masowej, samodzielnie podjęliśmy decyzję o odwołaniu Goadupa Festival 2018. Pokłady błota na terenie Festiwalu, stan drogi i namoknięte pole namiotowe sprawiły, że Wasze bezpieczeństwo było zagrożone. Nie mogliśmy narażać nikogo na wypadek, dodatkowo stan terenu i tym samym wątpliwy komfort dla naszych uczestników, to nie była jakość, pod którą chcielibyśmy się podpisać. Zdawaliśmy sobie sprawę z konsekwencji tej decyzji, ale nie były one dla nas tak przerażające, jak prawdopodobieństwo nieszczęśliwego wypadku, które drastycznie wzrosło w ciągu dosłownie kilku dni przed datą wydarzenia. Konsekwencje tej decyzji są niestety przytłaczające. To setki tysięcy wydanych już pieniędzy. Pieniędzy, których nikt z nas prywatnie nie ma, a które Fundacja jest zobowiązana zwrócić. Zaznaczamy, że nie roganizujemy wydarzenia komercyjnego, nie korzystamy ze sponsoringu, nie współpracujemy z korporacjami, Festiwal jest finanswoany z naszych środków i ze sprzedaży biletów. Zarząd Fundacji ani jej Rada nie wyobrażali sobie jednak sytuacji, że Goadupa Festival, zrodzony z pasji, wolności, miłości do sztuki i muzyki upada w taki sposób.

Czas, o który Was poprosiliśmy aktywnie wykorzystaliśmy na poszukiwanie środków finansowych. Dziękujemy za całego serca Osobie, która zdecydowała się na tymczasową pomoc i umożliwiła nam próbę naprawienia tej sytuacji. Dzięki pomocy przyjaciół i dzięki osobom, które wzięły na siebie ciężar odpowiedzialności za długi Fundacji, mogliśmy w ogóle podjąć jakiekolwiek działania. Wynikiem naszych decyzji jest poniżej opisana procedura.

PROCES ZWROTÓW ROZPOCZNIE SIĘ 13.08.2018! E-maile możecie wysyłać już teraz.

INFORMACJE DLA OSÓB CHCĄCYCH ZWROTU KOSZTÓW ZA ZAKUPIONE BILETY

Jeśli chcesz zwolnić Fundację z obowiązku zwrotu kosztów zakupionego biletu napisz proszę na maila help@goadupa.pl, wyślij oświadczenie z poniższego linka i załącz swój bilet elektroniczny/kolekcjonerski z wyraźnym numerem zamówienia lub biletu.

https://drive.google.com/file/d/135-7Q3B7CoZHmXW0HkzMyeOWAJmB7AaX/view?usp=sharing

Jeśli chodzi o bieżący stan rzeczy, to plan wyjścia z bardzo trudnej sytuacji finansowej nie rozwiązuje naszego największego problemu, jakim jest brak możliwości organizacji Festiwalu w ciągu najbliższych kilku lat. Na dzień dzisiejszy GOADUPA FESTIVAL NIE MA SZANS ZAISTNIEĆ BEZ WASZEGO WSPARCIA. Dlatego bardzo prosimy Was o pomoc i wspólne działanie na rzecz Festiwalu.

Dociera do nas wiele zapytań o to, w jaki sposób wesprzeć finansowo Fundację. Podstawowym sposobem pomocy, jest nieodpłatne zwolnienie Fundacji z obowiązku zwrotu kosztów biletów przez jej poszczególnych uczestników. Takim sposobem dajecie nam realną szansę na zmniejszenie naszych zobowiązań, co, gdyby nastąpiło w sposób masowy, pozwoliłoby na organizację festiwalu za rok. Możecie też wpłacać środki bezpośrednio na nasze subkonto. Szczegóły podamy poniżej. Wiemy, że prosimy o wiele, ale w obecnej sytuacji nie mamy innego wyboru.

Wiemy, że wielu z Was proponowało, aby bilety tegoroczne były również ważne na przyszłą edycję. Prawda jest taka, że nie możemy umożliwić Wam opcji zatrzymania biletu, który byłby ważny na rok 2019, ponieważ na dzień dzisiejszy z uwagi na złą sytuację finansową nie możemy zobowiązać się do takich działań. Zatrzymany i ważny na kolejną edycje bilet nie rozwiązuje naszych bieżących problemów finansowych, tylko przesuwa je w czasie. Z troski o Was i o zaufanie jakim nas obdarzacie, nie chcemy korzystać z tej opcji i brać na siebie ryzyka niedotrzymanej obietnicy. Możemy jednak obiecać, że, jeśli otrzymamy wsparcie finansowe, zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby Goadupa Festival doczekał się przyszłorocznej edycji.

Wkrótce aktywujemy też ZBIÓRKĘ CROWDFUNDINGOWĄ, układamy również plan oficjalnych WYDARZEŃ I IMPREZ WSPIERAJĄCYCH Goadupa Festival. Wszystko to po to, aby spłacić ogromne zobowiązania zaciągnięte u kontrahentów. Tylko w ten sposób Goadupa Festival przetrwa. Dziękujemy za wyrozumiałość i czas, które nam daliście. Teraz prosimy o realną pomoc. Wciąż dostajemy od Was wiadomości, telefony i posty pełne wsparcia, daje nam to siłę, aby podjąć walkę o przyszłość. Wierzymy, że wspólnie jesteśmy w stanie odwrócić bieg wydarzeń – dziękujemy za tę siłę do działania!

Poniżej przedstawimy sposób, w jaki możecie przekazać wartość biletu na statutowe cele naszej fundacji oraz nasze subkonto, aby wspólnie ratować przyszłość Goadupa Festival.

INFORMACJE DLA OSÓB CHCĄCYCH NAS WESPRZEĆ:

Prosimy o wypełnienie jednego z następujących oświadczeń oraz odesłanie go pod adres help@goadupa.pl:

Nazwa: FUNDACJA GOART
Adres: Ul.Pawlikowskiego 16/3, 31-127 Kraków
Nr konta: 95 1050 1445 1000 0090 8041 0641
Tytuł przelewu: Wpłata na cele statutowe

Jeszcze raz dziękujemy za wsparcie, a tych, których oczekiwanie zaniepokoiło – przepraszamy. Bez tego czasu nie udałoby nam się zrobić wszystkiego, co było konieczne, aby uruchomić wszystkie ww. procedury.

Wszystkie dodatkowe pytania i indywidualne sprawy dotyczące biletów prosimy kierować na adres kontakt@goadupa.pl.

DZIĘKUJEMY!
Fundacja GoArt – Organizator Goadupa Festival 2018

Dear Friends, we are presenting you with the information you all have been waiting for. The last week and a half of our Foundation’s activity comprised tens of meetings, analyses, arrangements. All these to determine what possible directions of action we have in order to be able to meet your expectations. In the meantime, the Internet has bustled with multiple speculations, yet most of them and their accompanying hypotheses had little to do with actual reality. It is the highest time we presented you with specific details of the situation.

Despite having obtained all the required permits connected with holding a legal mass event, due to extreme weather conditions, we autonomously made a decision on cancelling Goadupa Festival 2018. The Festival site had turned into a quagmire which, combined with the access road condition and swampy camp site, posed a grave hazard to the safety of festival participants. We could not risk exposing any of you to a danger of accident and, on top of that, the conditions on the site offering dubious comforts for the participants were not the quality we would like to be associated with. We were fully aware of the consequences this decision entailed, yet we found them less scary than a risk of an unfortunate event which kept drastically growing within literally several days before the scheduled start of the event. This decision entails overwhelming consequences. Hundreds of thousands of spent money. Money that none of us as individuals have, and which the Foundation is obligated to return. Our festival is not commercial project, we rane not cooperating with any corporations, we are not using additional financial sources or help, we are not taking money form anybody, Goadupa is funded by us and financed from tickets' sale. Neither the Foundation’s Management Board nor the Committee allowed for the situation where Goadupa Festival, born out of passion, freedom, and love for music should meet such a sad end.

We have spent the time which we had asked you for to actively prospect for opportunities of obtaining funds. We extend our most heartfelt thanks to the Person who decided to offer us a temporary relief and facilitated possible ways of remedying this situation. The plan of financial recovery, however, is a lengthy process that is doomed to fail without your support. Thanks to assistance of our friends and people who adopted the burden of liability for the Foundation’s debts we have been able to engage in any action at all. The outcome of the actions we engaged in comes as the procedure presented below.

We would like to emphasise that you can start emailing us today, but the TICKET COST REIMBURSEMENT PROCESS SHALL COMMENCE ON AUGUST 13th, 2018.

INFORMATION FOR INDIVIDUALS SEEKING THE TICKET COST REIMBURSEMENT:

https://drive.google.com/file/d/17Xf7SWSXMHu0_lSWpRC2NlccVXpCEu7F/view?usp=sharing

As regards the current state of affairs, the plan of financial recovery does not solve our greatest problem, i.e. the inability to organise the Festival within the next several years. As for today, GOADUPA FESTIVAL STANDS NO CHANCE OF COMING BACK INTO EXISTENCE WITHOUT YOUR SUPPORT. This is why we are asking for your help and for joining in our efforts aimed at organisation of further editions of the Festival in the future.

We have been receiving numerous queries how to financially assist our Foundation. The fundamental way is to release the Foundation from the obligation to reimburse individual participants for the costs of the purchased tickets. This way you give us a real chance to decrease the total of our liabilities which, if it happened en masse, would allow us to organise the festival next year. You may also support us by transfer money to our bank account. Please find the number below. We know it is a lot to ask for, but our current situation leaves us little choice.

We know that many of you suggested to extend validity of the tickets to the next year’s edition. The truth is that we are unable to offer you such an option since due to our poor financial condition we cannot incur any such obligations. A ticket with validity extended to the next edition does not solve our current financial problems, only putting them off in time. Out of our concern for you and for the trust you put in us, we do not want to use this option and at the same time risk failing to keep a promise given. We can promise, however, that if we obtain sufficient financial support, we shall do our utmost to launch another edition of Goadupa Festival next year.

Soon, we are also planning to launch a CROWDFUNDING COLLECTION, we are also working on a plan of official EVENTS in SUPPORT of Goadupa Festival. All this to pay the huge liabilities we have incurred towards our counterparties. This is the only way to make sure that Goadupa Festival will survive. Thank you for your understanding and for allowing us the time to get organised. Now we are asking you for real help. We keep receiving your emails, phone calls, and posts full of support, it gives us the strength to keep on fighting for our future. We believe that together we can reverse the course of events – thank you for this power, the strength to act!

Below we present the ways in which you can donate the value of your ticket to support the statutory objectives of our Foundation and this way save the future of Goadupa Festival together.

INFORMATION FOR INDIVIDUALS WILLING TO SUPPORT US:

Please fill in one of the following declarations and send it to: help@goadupa.pl:

Name: FUNDACJA GOART
Address: Ul.Pawlikowskiego 16/3, 31-127 Kraków
Account number: PL95 1050 1445 1000 0090 8041 0641
Title – PAYMENT FOR STATUTORY PURPOSES

Let us once again give our thanks for all the support and offer our apologies to all those disquieted by the period of waiting. Without that time we would not have been able to engage in all the actions required for us to launch the above-mentioned procedures.

In case of any additional questions or in individual ticket-related matters, please contact us at: kontakt@goadupa.pl.

THANK YOU!
GoArt Foundation – Goadupa Festival Promoter

Regulamin